Kалкулатор за израчунавање величине правних лица, предузетника и група правних лица (економских целина), као и за утврђивање обавезе ревизије финансијских извештаја правних лица и предузетника на основу података из редовног годишњег финансијског извештаја
Датум биланса:
Број месеци пословања:
Просечан број запослених:
Пословни приход:
Вредност укупне активе на датум биланса:
Укупни приходи:
Критеријуми за разврставање су утврђени у складу са чланом 6. односно 7. Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС" број 73/2019 и 44/2021-др.закон)
Обавеза ревизије утврђена је у складу са чланом 26. Закона о ревизији ("Сл. Гласник РС", број 73/2019)

1. Утврђивање величине и обавезе ревизије финансијских извештаја правних лица и предузетника

Правна лица и предузетници основани у ранијим годинама

Kод правних лица и предузетника који су основани у ранијим годинама, величина и обавеза ревизије, утврђене на основу података из финансијских извештаја за 2023. годину, примењују се у наредној пословној 2024. години. Наведена правна лица и предузетници имају обавезу ревизије финансијских извештаја за 2024. годину уколико су разврстани као велика или средња правна лица, независно од остварених укупних прихода, односно уколико су разврстани као мала или микро правна лица, која су, према подацима из финансијских извештаја за 2023. годину, остварила укупне приходе веће од 4.400.000 EUR-а у динарској противвредности.

Правна лица и предузетници основани у 2023. години

Kод правних лица и предузетника који су основани у 2023. години (новоосновани обвезници), односно предузетника који су у тој години почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства, утврђена величина на основу података из финансијских извештаја за 2023. годину, примењује се у текућој 2023. години и наредној 2024. години. Уколико су наведени обвезници разврстани као велика или средња правна лица, исти имају обавезу ревизије финансијских извештаја за 2023. и 2024. годину. Обвезници који су разврстани као мала или микро правна лица, а у 2023. години су остварила укупне приходе веће од 4.400.000 EUR-а у динарској противвредности, обавезу ревизије финансијских извештаја имају само за 2024. годину.

• Датум биланса - 31.12.2023. године, осим за правна лица која имају пословну годину различиту од календарске чији је датум биланса утврђен решењем Министарства финансија;
• Број месеци пословања - уноси се број 12, осим за новооснована правна лица и предузетнике за које се уноси број месеци од датума оснивања, као и за предузетнике који су почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства у 2023. години, који уносе број месеци од датума почетка вођења тих књига, укључујући и месец у којем су те околности наступиле;
• Просечан број запослених - утврђује се као збир броја запослених на крају сваког месеца у обрачунском периоду, подељен са бројем месеци пословања; приказује се као цео број;
• Пословни приход - остварени пословни приходи у пословној 2023. години, исказани у Билансу успеха у хиљадама динара;
• Вредност укупне активе на датум биланса - вредност укупне активе на крају пословне 2023. године исказане у Билансу стања у хиљадама динара;
• Укупни приходи - остварени укупни приходи у пословној 2023. години, исказани у Билансу успеха у хиљадама динара;

2. Утврђивање величине и обавезе ревизије финансијских извештаја правних лица и предузетника који немају верификовану величину и утврђену обавезу ревизије финансијских извештаја на основу података из финансијских извештаја за 2022. годину

• Правна лица и предузетници који, од стране Агенције, немају верификовану величину нити утврђену обавезу ревизије финансијских извештаја за 2023. годину (финансијски извештаји за 2022. годину нису јавно објављени као потпуни и рачунски тачни или те извештаје уопште нису доставили), дужни су да исте утврде на основу података за пословну 2022. годину, а на начин који је описан у претходној тачки. Утврђена величина и обавеза ревизије опредељују обавезе које правна лица и предузетници имају у вези са састављањем и достављањем финансијских извештаја и документације из члана 45. Закона о рачуноводству за 2023. годину.

3. Утврђивање величине група правних лица (економских целина)

Утврђена величина из консолидованих финансијских извештаја за 2023. годину користи се за 2023. годину.

Групе правних лица (економске целине) које су према подацима унетим у калкулатор добиле ознаку "микро" разврставају се као мале групе правних лица у смислу члана 7. Закона о рачуноводству.

• Датум биланса - 31.12.2023. године, осим за групе правних лица (економске целине) које имају пословну годину различиту од календарске чији је датум биланса утврђен решењем Министарства финансија;
• Број месеци пословања - уноси се број 12, осим уколико се ради о новоконсолидованој групи правних лица (економској целини) када се уноси број месеци од датума стицања контроле;
• Просечан број запослених - утврђује се као збир броја запослених на нивоу целе групе правних лица (економске целине) на крају сваког месеца у обрачунском периоду, подељен са бројем месеци пословања; приказује се као цео број;
• Пословни приход - остварени пословни приход у пословној 2023. години, исказан у Консолидованом Билансу успеха у хиљадама динара;
• Вредност укупне активе на датум биланса - вредност укупне активе на крају пословне 2023. године исказане у Консолидованом Билансу стања у хиљадама динара;
• Укупни приходи - Матична правна лица не уносе податак о укупном приходу, с обзиром на то да иста имају обавезу ревизије консолидованих годишњих финансијских извештаја уколико нису изузета од обавезе састављања, достављања и обелодањивања тих извештаја у складу са чланом 32. Закона о рачуноводству.